Aydınlatma Metinleri

AYDINLATMA METNİ

Appar Ltd.  (beafrag.com), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (isim, soy isim, , T.C kimlik numarası, e posta adresi, adres, telefon numarası) işlemektedir.

Kişisel verileriniz, internet sitesi üyeliğinizin sağlanması sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi/faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı ziyaretlerinin kişiselleştirilmesi ve hizmet kalitemizin artırılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz talep ettiğiniz hizmetin (mal satışı, kargo) ifa edilebilmesi amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer hizmet sağlayıcılarımıza her türlü güvenlik önlemi alınarak aktarılabilmektedir. Kanunlarda öngörülen hallerde yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla yine her türlü güvenlik önlemini alarak kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz internet sitemizde doldurduğunuz üyelik formu aracılığıyla toplanmaktadır. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hali olup yasal dayanağı 6698 s. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 s. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattır.

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi başvuru formumuzu kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

Prepared by  T-Soft E-Commerce.